Air refund

Opći uvjeti i odredbe prodaje

Preambula

AirRefund SA (« AirRefund ») anonimna je švicarska udruga, s kapitalom od 200 000 švicarskih franaka, navedena u Ženevskom registru trgovanja (Švicarska), pod brojem CH-660.0.717.014-3, s registriranim uredom smještenim na 7 route de Saint Julien, 1227 Carouge, Ženeva, Švicarska.

AirRefund nudi uslugu podrške putnicima ometanih letova (odgoda duža od 3 sata, otkazivanje i onemogućavanje ukrcavanja) u prijateljskom pribavljanju njihove naknade, osobito prema Uredbi ( »Usluga »). AirRefund ne pruža pravne savjete ili usluge. Kad je nužno djelovanje odvjetnika, AirRefund povezuje putnika na kojeg se zahtjev odnosi i pravnog savjetnika koji će ga/predstavljati pred nadležnim sudovima.

Kad putnik želi koristiti Uslugu, elektronički potpisuje ekskluzivnu punomoć, koja je određena Člankom 394 i onima iza njega švicarskog Zakona o obveznim odnosima. ta punomoć smatrat će se ugovorom s AirRefundom ( »Ovlast »). Izvršenjem punomoći, klijent priznaje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete i odredbe prodaje koji opisuju prava i obveze svake strane, kako je opisano u nastavku.

Definicije

1) Što je naša Usluga?

 • Dostupnost zahtjeva

 • Putnik koji je doživio ometanje leta predaje svoj zahtjev na jednoj od mrežnih stranica AirRefunda (www.airrefund.com Ili bilo kojeg od njegovih ogranaka – pod-brendiranih mini mrežnih stranica) i šalje potrebne dokumente kako bi pokrenuo zahtjev za naknadu (identifikacijski i putni dokumenti). Ako AirRefund smatra zahtjev valjanim prema Uredbi, putniku se nudi potpisivanje Punomoći.

 • Potpisivanje Punomoći i razdoblje povlačenja

 • Punomoć se potpisuje elektronički, postupkom dvostrukog klika (dvostruke potvrde sporazuma).

  Putnik koji potpiše Punomoć (« Klijent ») imat će razdoblje od četrnaest (14) dana za provedbu svog prava na povlačenje, bez opravdanja ili kazne, putem registriranog pisma s dostavnicom, poslanog u sjedište AirRefunda. Razdoblje povlačenja počinje s potpisom Punomoći. Nakon otog razdoblja, bilo kakvo ukidanje Punomoći od strane Klijenta vodit će plaćanju Provizije, kako je navedeno u Punomoći.

  Klijent potvrđuje da je pravno sposoban potpisati Punomoć, u vlastito ime ili u ime osobe koju predstavlja.

 • Kako naša Usluga djeluje?

 • Potpis Punomoći omogućava AirRefundu pokretanje prijateljske prepiske sa zrakoplovnom tvrtkom kako bi se ostvarila naknada. Prijateljska faza traje približno tri (3) mjeseca.

  Ako, unatoč prijateljskoj prepisci, zrakoplovna tvrtka ne uspije isplatiti naknadu Klijentu, AirRefund može odlučiti uložiti zahtjev pred nacionalnim tijelom ovlaštenim za rješavanje zahtjeva za naknadu, u skladu s Uredbom. U tom slučaju će AirRefund obavijestiti klijenta.

  Ako ti koraci ne dovedu do zadovoljavajućeg rezultata, AirRefund može Klijentu ponuditi mogućnost pomoći odvjetnika iz svoje mreže i, ako AirRefund i odvjetnik smatraju da je klijentov zahtjev dovoljno jak da se iznese pred sudom, određeni odvjetnik u potpunosti rukovodi zahtjevom i pokreće izvansudske i/ili sudske postupke za naplatu naknade. Ako se Klijent složi s radom dodijeljenog odvjetnika, AirRefund će snositi sve pravne troškove (naknade za zastupanje, sudske troškove) i dobit će samo svoju Proviziju, u slučaju pozitivnog ishoda. Ako to ne uspije, Klijent ima pravo odabrati vlastitog odvjetnika na vlastiti trošak.

  U bilo kojem trenutku, AirRefund ima pravo prekinuti Uslugu, ako smatra da je Klijentov zahtjev neispravan, nepotpun ili neprihvatljiv.

  2) Zbog kojih razloga se može prekinuti Punomoć?

  Punomoć se može prekinuti ako:

 • U slučaju uspjeha, npr. ako se Zrakoplovna tvrtka složi nadoknaditi Klijentu najmanje naknadu određenu Člankom 7 uredbe ili prema trenutnoj sudskoj praksi. Punomoć se prekida kad klijent primi svoju naknadu, bez Provizije. Ako Zrakoplovna tvrtka pošalje cijeli iznos naknade izravno na bankovni račun klijenta, nenovčana naknada (čekovi, bodovi za lojalnost), Punomoć ostaje na snazi sve dok Klijent ne plati Proviziju;

 • Ako Zrakoplovna tvrtka odbije isplatiti naknadu Klijentu, pozivajući se na okolnosti koje bi mogle dovesti do odbacivanja zahtjeva, uključujući, bez ograničenja, izvanredne okolnosti, nepovoljne odluke suda ili bankrot Zrakoplovne tvrtke. Punomoć će se ukinuti kad AirRefund napusti svoje zahtjeve i pošalje obavijest o prekidu, na bilo koji način. U tom slučaju, AirRefund snosi sve do tog trenutka nastale troškove.

 • Punomoć će se povući i u slučaju kršenja jedne od obaveza jedne od strana, kako je navedeno u nastavku.

  3) Koje su naše obaveze?

  AirRefund će :

 • Upotrijebiti svoje najbolje sposobnosti za provedbu zadaće koja mu je povjerena i lojalno i savjesno pružati Uslugu u skladu s trenutnim zakonima;

 • Upotrijebiti svoje najbolje napore kako bi postigao prijateljsko rješenje Klijentovog zahtjeva;

 • Primiti Klijentovu naknadu na bankovni račun posebno određen za primanje sredstava putnika i održati svoja pravila profesionalnog osiguranja pouzdanosti dobro poznate osiguravateljske tvrtke;

 • Obavijestiti Klijenta o bilo kakvom značajnom napretku njegovog zahtjeva, specifično navesti da AirRefund ostaje vlasnik svih prava na intelektualno vlasništvo za svoja istraživanja, modele, pisma i sadržaje mrežnih stranica, čak i kad ih provodi u skladu s Klijentovim zahtjevom, tijekom provedbe Usluga. Klijent neće reproducirati, iskorištavati ili komunicirati ove elemente bez izražene i pisane ovlasti AirRefunda;

 • Snositi sve troškove tijekom procesa za isplatu naknade. AirRefund će Klijentu izdati račun samo za Proviziju, u slučaju uspjeha Usluge (unutar ograničenja odredbi koje se odnose na rano prekidanje Punomoći od strane Klijenta).

 • U općim uvjetima, Usluga koju nudi AirRefund podložna je obvezi u obliku sredstava, a Punomoć se zaključuje s Klijentom bez jamstva uspješnosti. AirRefund neće se smatrati odgovornim ako se ne postigne nagodba, osim u slučaju greške za koju je odgovoran izravno AirRefund.

  4) Koje su obveze Klijenta?

  Klijent će:

 • Obavijestiti AirRefund o bilo kakvoj razmjeni sa Zrakoplovnom tvrtkom koja se odnosi na ometeni let prije potpisivanja Punomoći;

 • Povjeriti AirRefundu određeni i stvarni zahtjev, opravdan autentičnim, ne odbačenim ili krivotvorenim dokumentima koji daju istiniti uvid u ometanje;

 • Pridržavati se ekskluzivne prirode Punomoći na sljedeći način: (i) ne povjeravati bilo kojem entitetu ili kompaniji koja nudi istu vrstu Usluge svoj Zahtjev, (ii) ne kontaktirati izravno sa Zrakoplovnom tvrtkom jednom kad Punomoć bude pravovaljana;

 • Surađivati s AirRefundom slanjem svih informacija koje potvrđuju njegovu tvrdnju, kao i svih novih elemenata koji se mogu odnositi na potraživanje, uključujući i, ali ne i ograničeno na, sve izravne kontakte sa Zrakoplovnom tvrtkom, prije ili nakon izvršenja Punomoći;

 • Surađivati s AirRefundom odgovarajući na sva pitanja koja on može poslati; izostanak odgovora Klijenta nakon tri slijedne e-poruke i/ili unutar razdoblja više od tri (3) mjeseca može dovesti do prekida Punomoći zbog Klijentove pogreške.

 • Platiti AirRefundu njegovu Proviziju, ako mu Zrakoplovna tvrtka izravno isplati sredstva nakon izvršenja Punomoći.

 • Bilo koje kršenje jedne od njegovih obaveza dovest će do izdavanja računa Klijentu za naknade navedene u članku 5) « Koje mi naknade mogu biti naplaćene kao Klijentu? » ovih Općih uvjeta i odredbi Prodaje.

  5) Kako se mi namirujemo?

  AirRefund ne prima Proviziju i snosi sve troškove za obradu zahtjeva, ako klijent nije kompenziran, izuzev ograničenja bilo kojeg Klijentovog kršenja njegovih obaveza.
  U slučaju uspjeha, AirRefund prima, u ime Klijenta, iznos dogovoren sa Zrakoplovnom tvrtkom na svoj bankovni račun posebno namijenjen prikupljanju sredstava putnika. AirRefund šalje Klijentu novac koji mu pripada, odnosno, ukupan iznos naknade, minus Provizija, bankovnim transferom na Klijentov bankovni račun.
  Specifični slučajevi:

 • Ako Zrakoplovna tvrtka ne isplati naknadu Klijentu u obliku novčane naknade, nego kompenzacijom u nekom drugom obliku (kao što su roba, usluge, vaučeri, bodovi lojalnosti), Provizija će se izračunati prema stvarnoj vrijednost te naknade. Na taj će način Klijent platiti AirRefundu njegovu proviziju u novcu putem bankovnog transfera na dogovoreni bankovni račun;

 • Ako Zrakoplovna tvrtka plati naknadu izravno Klijentu, on će odmah obavijestiti AirRefund i nastaviti, bez opravdane odgode, s plaćanjem Provizije bankovnim transferom na dogovoreni bankovni račun. Klijent priznaje da se bilo koji iznos koji primi od Zrakoplovne tvrtke nakon izvršenja Punomoći smatra rezultatom Usluge i da isti podliježe plaćanju Provizije. Ako Klijent ne plati Proviziju unutar razdoblja od petnaest (15) kalendarskih dana, primjenjivat će se kazna od 20 eura, a služba za naplatu AirRefunda pokrenut će odgovarajuće korake kako bi naplatila ugovoreni iznos. Ako Klijent ne surađuje, AirRefund neće imati drugog izbora, nego pokrenuti pravni postupak čije će troškove snositi Klijent.

 • Moguće bankovne i/ili troškove konverzije koji uslijede nakon bankovnog transfera provizije snosit će Klijent.

  6) Koje mi naknade mogu biti naplaćene kao Klijentu?

  U odnosu na ovaj paragraf, sve naknade naplaćene Klijentu odgovaraju iznosu Provizije, kako je navedeno u Punomoći.

  7) Jesu li moji osobni podaci zaštićeni?

  AirRefund obrađuje osobne podatke u skladu s obavezama o zaštiti osobnih podataka koje su primjenjive u Švicarskoj i na europskoj razini, osobito u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka 2016/679. Te obaveze opisane u su Pravilima o zaštiti osobnih podataka, koja je dostupna na našoj mrežnoj stranici na sljedećoj poveznici: Pravila za zaštitu osobnih podataka

  8) A u slučaju spora?

  Ovi Opća uvjeti i odredbe prodaje i posljedična djelovanja u skladu su sa švicarskim zakonom i napisana su na francuskom. U slučaju sukoba među različitim prijevodima, francuska će se verzija smatrati originalnom i referentnom verzijom.

  Bilo koji spor do kojeg dođe radi ovih Općih uvjeta i odredbi prodaje, osobito u odnosu na njihovu valjanost, interpretaciju ili provedbu bit će podložne prijateljskoj nagodbi između stranaka. Ako ista ne uspije, spor će se predočiti nadležnom sudu, u skladu s općim pravom.

  9) Različite odredbe

 • Odvojivost:

 • Ako se jedna od odredbi ovih Općih uvjeta i odredbi proglasi nevaljanom, neprimjenjivom ili je podložna ponovnoj procjeni suda, upitna odredba smatrat će se nenapisanom. Ostale odredbe navedene u Općim uvjetima i dalje će se primjenjivati u svim svojim dijelovima.

 • Izostanak odustajanja:

 • Ako stranka propusti iskoristiti pravo, kazne ili pravni lijek prema ovim Općim uvjetima i odredbama prodaje neće se smatrati odustajanjem od provedbe ovog prava, kazne ili pravnog lijeka.

  Verzija od 22. svibnja 2018