Air refund

Condiții generale de vânzare

Preambul

AirRefund SA (« AirRefund ») este o societate pe acțiuni elvețiană cu capital de 200 000 de franci elvețieni, înscrisă in registrul comercial din Geneva (Elveția) sub numărul CH-660.0.717.014-3, cu sediul social pe adresa 7 route de Saint Julien, 1227 Carouge, Geneva.

AirRefund oferă un serviciu de suport călătorilor cu zborurile perturbate (întârziere mai lungă de trei ore, anularea zborului, refuzul îmbarcării), ca parte a compensației amiabile, în special în temeiul Regulamentului ("Serviciul"). AirRefund nu oferă consultație juridică sau alte servicii juridice. În cazul în care este necesară intervenția legală, AirRefund va contacta pasagerul în cauză cu avocatul care îl va reprezenta în fața instanțelor competente.

Atunci când un pasager dorește să utilizeze Serviciul, el semnează electronic un mandat exclusiv, care este reglementat de articolul 394 și apoi de Codul de Obligații Elvețian. Mandatul de mai sus va constitui un contract cu AirRefund („Mandat"). Prin încheierea unui mandat, Clientul recunoaște că a citit și a înțeles aceste Condiții Generale de Vânzare, care definesc drepturile și obligațiile fiecărei părți, după cum este descris ulterior în acest document.

Definiții

1) Care este serviciul nostru?

 • Clasificarea revendicărilor

 • Pasagerul care a suferit un prejudiciu ca urmare a unei întreruperi de zbor trebuie să depună o cerere pe unul dintre site-urile AirRefund (www.airrefund.com sau pe oricare dintre formele sale - mini-pagini ale mărcilor partenerelor) și să furnizeze documentele necesare pentru a iniția o cerere de despăgubire ( actul de identitate și al călătoriei). Dacă AirRefund decide că cererea îndeplinește condițiile prevăzute în Regulament, pasagerului i se oferă posibilitatea de a semna un Mandat.

 • Semnarea mandatului și perioada de retragere

 • Semnarea mandatului are loc pe cale electronică, prin dublu clic (confirmare dublă a contractului). AirRefund se asigură că semnătura electronică inclusă în mandat îndeplinește toate cerințele conținute în Directiva Europeană 1999 /93/ CE.

  Pasagerul care semnează un mandat („Client") are paisprezece (14) zile calendaristice pentru a-și exercita dreptul de a se retrage din mandat, fără justificare sau penalizare, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire trimisă la sediul companiei AirRefund. Perioada de retragere începe după semnarea mandatului.După această perioadă, orice încercare a Clientului de a întrerupe mandatul va duce la plata Comisioanelor, așa cum este stabilit în mandat.

  Clientul confirmă, că are capacitatea juridică, de a semna Mandatul în numele său sau în numele persoanei reprezentate.

 • Cum funcționează serviciul nostru?

 • Semnarea Mandatului permite companiei AirRefund să înceapă un schimb amiabil cu compania aeriană ca parte a obținerii de compensații. Faza amiabilă durează aproximativ trei (3) luni.

  În cazul în care, în pofida unui schimb amiabil de opinii, Compania Aeriană nu returnează compensația Clientului, AirRefund poate depune o plângere la autoritatea națională autorizată ca parte a cererilor de despăgubire în conformitate cu Regulamentul. AirRefund va anunța Clientul atunci când această situație apare.

  Dacă măsurile luate nu aduc rezultate satisfăcătoare, AirRefund poate oferi Clientului posibilitatea de a primi ajutor de la avocatul rețelei sale, și dacă AirRefund și avocatul consideră că afirmația clientului este suficient de puternică pentru ai aduce în fața justiției, avocatul desemnat va gestiona pe deplin cererea și va începe procedura precontencioasă și / sau proceduri judiciare. În cazul în care Clientul decide să angajeze un avocat desemnat, AirRefund va plăti toate onorariile juridice (taxe legale, taxe pentru procedurile judiciare) și va primi Comision numai în cazul câștigării cazului. În caz contrar, Clientul poate alege în mod liber un avocat pe propria cheltuială.

  AirRefund are dreptul să înceteze Serviciul în orice moment dacă consideră că reclamația Clientului este incorectă, incompletă sau neeligibilă

  2) Din ce motive puteți încheia Mandatul?

  Mandatul poate fi încheiat:

 • În cazul câștigării, adică dacă Compania Aeriană acceptă să compenseze Clientului compensația minimă prevăzută din art. 7 din Ordonanță sau în conformitate cu jurisprudența aplicabilă. Terminarea se încheie atunci când Clientul primește o compensație pentru valoarea netă din Comision. În cazul în care Compania Aeriană a transferat Clientului suma integrală a compensației direct în contul bancar al Clientului sau trimite direct Clientului compensații morale (bonuri, puncte de fidelitate), Mandatul rămâne valabil până când Clientul va plăti Comisionul;

 • În cazul în care Compania Aeriană refuză să despăgubească Clientul, menționând circumstanțele care ar conduce la respingerea cererii, la circumstanțe extraordinare, hotărâri judecătorești nefavorabile sau faliment al companiei aeriene, AirRefund are dreptul să recunoască credibilitatea evenimentelor create de compania aeriană. AirRefund poate rezilia mandatul dacă își abandonează misiunea și trimite prin orice mijloace o notificare de încetare a mandatului. În acest caz, AirRefund suportă toate costurile suportate până acum. Mandatul se încheie și în cazul în care una dintre părți încalcă una dintre obligații, în conformitate cu dispozițiile prezentului document.

 • 3) Care sunt obligațiile noastre?

  AirRefund se angajează:

 • Să depună toate eforturile ca să îndeplinească sarcina care i-a fost încredințată și să ofere Serviciul cu due diligence și loialitate, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 • Să depună toate eforturile pentru a ajunge la o soluție amiabilă cu privire la revendicarea Dvs.;

 • Să primească despăgubiri pentru Clienți într-un cont bancar special conceput pentru colectarea banilor pentru pasageri și menținerea uneisa mentina o polița de asigurare a indemnizației profesionale de la o societate de asigurări cunoscută;

 • Să informeze Clientul cu privire la orice progres semnificativ în cererea sa și să furnizeze explicații privind misiunea și managementul acestora la cererea Clientului, precizând că AirRefund rămâne proprietarul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra studiilor, modelelor, scrisorilor și conținutului site-urilor web, chiar dacă acestea sunt efectuate în legătură cu cererea Clientului ca parte a furnizării Serviciului. Clientul nu poate reproduce, utiliza sau transmite aceste elemente fără consimțământul expres și scris al AirRefund;

 • Sa suporte toate costurile procesului de revendicare. AirRefund eliberează o factură Clientului numai dacă serviciul are succes (ca parte a unei încetări anterioare a mandatului Clientului).

 • În general, Serviciul oferit de AirRefund este supus obligației de a lua măsuri adecvate, iar Mandatul se încheie cu Clientul fără nici o garanție de succes. AirRefund nu este răspunzător dacă nu se ajunge la un acord, cu excepția cazului în care funcționarea defectuoasă este direct legată de AirRefund.

  4) Care sunt obligațiile clientului?

  Clientul se angajează:

 • Să informeze AirRefund despre orice schimbare de opinie cu compania aeriană privind zborul întrerupt înainte de semnarea mandatului;

 • Să încredințeze furnizeze AirRefund o afirmație informatii certeă și actualeă, justificate de documente autentice, neînregistrate sau falsificate care oferă o imagine obiectivă și onestă a perturbării;

 • Să respecte caracterul exclusiv al mandatului prin: (i) neîncredințarea sa nu incredinteze niciunei alte entități sau societăți care oferă același tip de Serviciu sau (ii) sa nu contacteze direct Compania Aeriană după încheierea Mandatului;

 • Să coopereze cu AirRefund, trimițând toate informațiile care justifică cererea, precum și orice elemente noi care ar putea fi legate de revendicare, inclusiv schimbul direct de opinii cu Compania Aeriană, atât înainte, cât și după încheierea Mandatului;

 • Să coopereze cu AirRefund, răspunzând la toate întrebările pe care le va trimite; absența răspunsului Clientului după trei e-mailuri consecutive și / sau pentru o perioadă care depășește trei (3) luni poate duce la terminarea Mandatului din vina Clientului.

 • Să plătească AirRefund comisionul pe care îl datorează, dacă Compania Aeriană i-a oferit direct compensația după încheierea Mandatului. Orice încălcare a oricăror obligații va duce la trimiterea facturilor către Client pentru taxele specificate în paragraful 5) „Ce taxe pot fi percepute pentru mine ca Client?" Din aceste Conditii Generale de Vânzare.

 • 5) Cum suntem recompensați?

  AirRefund nu primește niciuno comisiune și suportă toate costurile legate de recuperarea creanței în cazul în care Clientul nu primește despăgubiri, în limita unei eventuale nerespectări de către Client a obligațiilor sale.
  În cazul obținerii unei despăgubiri, AirRefund primește, în numele Clientului, suma convenită de la Compania Aeriană în contul său bancar, destinat în mod special pentru colectarea banilor pentru pasageri. AirRefund trimite Clientului sumele datorate, adică suma totală a despăgubirii redusă cu valoarea comisionului retinut, prin transfer către contul bancar al Clientului.
  Cazuri speciale:

 • În cazul în care compania aeriană nu furnizează Clientului o compensație monetară, ci o compensație materială (cum ar fi bunuri, servicii, bonuri, puncte de loialitate), Comisionul va fi calculată pe baza valorii efective a acestei compensări. În legătură cu cele de mai sus, Clientul se angajează să plătească comisionul AirRefund în numerar prin transfer bancar către un cont bancar convenit;

 • În cazul în care Compania Aeriană plătește compensația direct Clientului, compania aeriană informează imediat AirRefund în legătură cu aceasta și va plăti Comisiei comisionul prin transfer în contul bancar fără întârzieri nejustificate. Clientul recunoaște că orice sumă primită de la compania aeriană după încheierea Mandatului este considerată rezultat al Serviciului și duce la plata comisioanelor. În caz de neplată a Comisionului în termen de cincisprezece (15) zile calendaristice, se aplică o penalizare de 20 euro, iar departamentul de recuperare al AirRefund ia măsurile corespunzătoare pentru a recupera sumele datorate. În cazul în care Clientul refuză să coopereze, AirRefund va fi forțat să inițieze proceduri judiciare, ale căror comisioane sunt suportate de Client.

 • Posibile costuri bancare și / sau schimb valutar care rezultă din remitere vor fi suportate de Client.

  6) Ce taxe pot fi percepute pentru mine ca client?

  Referindu-se la prezentul alineat, toate taxele colectate de la comisioanele Clienților corespund sumei specificate în mandat.

  7) Sunt protejate datele mele personale?

  AirRefund se angajează să proceseze date cu caracter personal în conformitate cu obligațiile de protecție a datelor cu caracter personal, care se aplică atât în Elveția, cât și la nivel european, în special în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal 2016/679. Aceste obligații sunt descrise în Politica noastră de confidențialitate, disponibilă pe site-ul nostru sau prin intermediul următorului link: Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

  8) Iar în cazul unui litigiu?

  Acești Termeni și condiții generale de vânzare și acțiunile care rezultă din acestea se supun legislației elvețiene și sunt redactate în limba franceză. În cazul unui conflict între diferitele traduceri, versiunea franceză este considerată versiunea originală și comparativă

  Toate litigiile care decurg din aceste Condiții Generale de Vânzare, în special în ceea ce privește valabilitatea, interpretarea sau funcționarea acestora, vor face obiectul unei încercări de soluționare amiabilă a părților. În caz contrar, litigiul va fi adus în fața instanțelor competente în conformitate cu legea generală.

  9) Diverse dispoziții

 • Rezoluție :

 • Dacă una dintre prevederile acestor Termeni Generali este invalidată, inadecvată sau supusă reclasificării de către instanță, dispoziția contestată este considerată nescrisă. Alte prevederi ale acestui document vor continua să aibă efect.

 • Nici o renunțare :

 • Nerespectarea legii, pedepselor sau măsurilor în conformitate cu aceste Condiții Generale de Vânzare nu va fi interpretat ca o renunțare la dreptul de a exercita acest drept, pedeapsă sau măsură.

  Versiune din 22 mai 2018