Air refund

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Našou úlohou je požadovať od leteckých spoločností odškodné, na ktoré máte v prípade narušenia letu nárok.

Preto je potrebné, aby ste nám o vás poskytli súbor informácií, ktoré zahŕňajú: vaše osobné doklady a cestovné doklady, e-mailové adresy, prípadne telefónne číslo, názvy jednotlivých rodinných príslušníkov v prípade, ak títo s vami cestovali.

Máme za to, že ochrana osobných údajov je nevyhnutná: jedná sa o zásadný aspekt nášho fungovania a vzťahov so zákazníkmi. To je dôvod, prečo sa snažíme, aby bola v súlade s právnymi predpismi, ktoré vás a vaše údaje chránia:

Tento dokument sú naše Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“): vysvetľuje ako zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje a poskytuje všetky informácie potrebné k pochopeniu prostriedkov, ktorými disponujete, aby ste mohli kontrolovať ich používanie.

ZVOLILI SME INTUITÍVNY FORMÁT 12 OTÁZOK/ODPOVEDÍ:

 1. Čo patrí k našim zásadám?
 2. Čo sú to osobné údaje?
 3. Aké osobné údaje zhromažďujeme?
 4. Ako môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje?
 5. Za akým účelom, na aký „účel spracovania“?
 6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
 7. Ako je nám poskytnutý váš súhlas?
 8. Čo so súhlasom vašich detí?
 9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 10. Ako chránime vaše osobné údaje?
 11. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?
 12. Niečo k používaniu cookies
 1. Čo patrí k našim zásadám?

  Naše zásady sa vzťahujú na všetky osobné informácie, ktoré môžeme získať z našich webových stránok www.airrefund.com a všetkých jeho variácií cez stránky a účty vytvorené na sociálnych sieťach a spracované prostredníctvom všetkých našich nástrojov a softvérov. Tieto zásady sa nevzťahujú na webové stránky alebo nástroje a softvéry tretích strán (našich zákazníkov, partnerov, sponzorov alebo iných tretích strán a pod.), aj keď odkaz na ich webové stránky nájdete na našich webových stránkach, a to aj v prípade našich dodávateľov, zhotoviteľov alebo subdodávateľov.

 2. Čo sú to osobné údaje?

  Sú to všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (napr. vaše meno, číslo rezervácie letenky, ktoré sa skladá z viacerých písmen, je osobným údajom, pretože na základe nich vás letecká spoločnosť identifikuje: zadaním tejto referencie v nástrojoch je možné vás identifikovať)

 3. Aké osobné údaje zhromažďujeme?

  Pri vyplňovaní formulára: osobné údaje, ktoré musíte (alebo sa rozhodnete) zadať do políčok „meno, e-mail, telefónne číslo a komentár“ týkajúcich sa vás a v prípade potreby aj ľudí, ktorí vás sprevádzali a ktorí vás splnomocnili na vyplnenie formulára v ich mene.

  Pri odosielaní dokumentov:

  • Aspoň jeden doklad totožnosti: dátum narodenia, pohlavie, rodinný stav, rodičovský/manželský stav, fyzické vlastnosti (ako na fotografii, uvedenie vašej výšky, farby vašich očí), číslo dokumentu totožnosti a uvádzanú adresu bydliska.
  • Aspoň jeden cestovný doklad: číslo rezervácie (PNR), číslo elektronickej letenky, akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sú uvedené vo vašej rezervácii, napríklad uvedenie zdravotného postihnutia (žiadosť o pomoc alebo invalidný vozík), alebo alergie na potraviny.
  • Prípadné ďalšie osobné údaje, ktoré sa objavia v akomkoľvek inom dokumente, ktorý ste sa rozhodli nám poslať (napr. lekárske potvrdenie).


  Pri elektronickom podpísaní splnomocnenia:
  • Vaša IP adresa, ktorá zaručí platnosť elektronického podpisu.
  • Vaša poštová adresa.
  Pri úspechu vášho prípadu: vaše bankové údaje (RIB) alebo BIC/IBAN v európskej verzii.

  Kedykoľvek: akékoľvek iné údaje poskytnuté vami pri rokovaniach so spoločnosťou AirRefund po dobu spracovávania žiadosti o odškodné, pričom uvádzame, že spracovávame iba informácie nevyhnutné pre náš účel, to znamená dosahovanie nášho poslania.

 4. Ako môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje?

  Prostredníctvom našej internetovej stránky www.airrefund.com alebo niektorej z jej variant: buď on-line formulárom v sekcii „Kontakt“ alebo pomocou on-line formulára v sekcii „Žiadosť o odškodné“, potom, ak je váš nárok oprávnený, tak prostredníctvom nášho druhého formulára, ktorý sa vás opýta niekoľko ďalších otázok za účelom overenia oprávnenia.

  E-mailom: pri e-mailovej komunikácii po celú dobu spracovávania vašej zložky, najmä vtedy, keď odošlete svoje dokumenty.

  Prostredníctvom vašej spoločnosti, ak ste na služobnej ceste (a ako súčasť zmluvy o partnerstve uzavretej s vašou spoločnosťou a profesionálnou cestovnou kanceláriou). E-mail, ktorý obdržíte, potom obsahuje odkaz priamo na náš druhý formulár.

 5. Za akým účelom, na aký „účel spracovania“?

  Účelom zberu a spracovania vašich osobných údajov je umožnenie toho, aby sme podnikli všetky potrebné kroky na dokončenie vašej žiadosti o odškodné: sledovanie vášho súboru, jeho poskytnutie dotknutým partnerom a sprostredkovateľom (pozri otázku 6) priateľské a niekedy sporné rokovania s leteckými spoločnosťami a v prípade úspechu výplata odškodného. Okrem toho, ak bude úspešný, môže byť vaše referenčné číslo (nepriame osobné údaje) použité na podporu žiadostí iných cestujúcich na rovnakom lete.

  Nakoniec vaše osobné údaje môžu byť použité na to, aby nám umožnili stanoviť ukazovatele výkonnosti s cieľom neustále zlepšovať naše služby (voliteľný prieskum spokojnosti, ktorý môže byť anonymný).

 6. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

  Vedzte, že vaše osobné údaje nebudú nikdy predané, prenajaté alebo zdieľané akýmkoľvek spôsobom na komerčné účely (buď zadarmo alebo za odplatu).

  Vaše osobné údaje sú však, samozrejme, odovzdané zainteresovaným stranám, ktoré ich spracúvajú za účelom rýchlejšieho spracovania vašej žiadosti (pozri otázku 5): zákazníckemu servisu a/alebo právnemu servisu leteckej spoločnosti, príslušným národným orgánom („national enforcement bodies“ prítomným v rôznych krajinách Európskej únie, napr. DGAC vo Francúzsku), v prípade potreby advokátom (ale iba s vaším písomným súhlasom), ktorý môže predložiť váš prípad na súd alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý by umožnil vašej žiadosti uspieť.

  Okrem toho, vaše osobné údaje môžu byť odovzdané ďalším presne vymedzeným a oprávneným príjemcom, ako je napríklad externý zákaznícky servis (aby sme s vami mohli častejšie telefonovať, čo má zásadný význam pre naše chápanie vzťahov so zákazníkmi, kým zároveň pomáhame rýchlejšiemu spracovávaniu žiadostí o odškodné), alebo našej technickej podpore a IT.

  Títo sprostredkovatelia vás môžu kontaktovať, ale len v rámci sledovania napredovania vašej žiadosti o odškodné.

  Vedzte, že zabezpečujeme, aby naši partneri a subdodávatelia poskytovali prinajmenšom rovnocenné záruky pokiaľ ide o ochranu osobných údajov.

 7. Ako je nám poskytnutý váš súhlas?

  Získanie vášho súhlasu sa vyžaduje za účelom spracovania údajov (právo EÚ). V tomto prípade je váš súhlas implicitný, to znamená bez vášho príkazu, a po pripojení sa na naše rôzne nástroje a využívaním našich služieb súhlasíte, že:

  • budeme zhromažďovať a používať vaše údaje spôsobom popísaným v týchto zásadách,
  • vaše údaje sú potenciálne prenášané mimo krajiny vášho pripojenia (vrátane krajín mimo EÚ), ale iba do tej miery, aby sme mohli plniť svoje poslanie. V prípade prenosu údajov mimo Európsku úniu zaistíme, aby sa prijali konkrétne opatrenia na kontrolu týchto prenosov, vrátane použitia doložiek v rámci európskeho práva.


  Vedzte, že svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (pozri „ako si uplatniť svoje práva“) za predpokladu, že ak takéto odstúpenie má za následok predčasné ukončenie našej zmluvy, ste povinní zaplatiť poplatok za skoršie ukončenie, ako je uvedené v našich všeobecných obchodných podmienkach.

 8. Čo so súhlasom vašich detí?

  Za každú osobu do 16 rokov, ktorá nás bude kontaktovať, musíme získať súhlas jej zákonného zástupcu: v opačnom prípade budú osobné údaje zničené. U osôb nad 16 rokov sa v rámci osobných údajov má za to, že táto osoba je dospelá a sama môže nakladať so svojimi údajmi.

 9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

  Vaše osobné údaje sú uchovávané po dobu nepresahujúcu dobu potrebnú na účely spracovania (pozri otázku 5), t.j. až do uzatvorenia vašej žiadosti o odškodné. Potom sú vaše osobné údaje archivované po celú dobu právneho nároku na uchovávanie dôkazov (napr. na opodstatnenie vašich nákladov a našich krokov). Po tejto zákonnej lehote budú vaše osobné údaje zničené. Oznámenie o takomto zničení vám bude zaslané.

 10. Ako chránime vaše osobné údaje?

  Naším cieľom je spracovanie osobných údajov čo najbezpečnejšie a najzabezpečenejšie. Za týmto účelom vykonáme všetky zodpovedajúce fyzické, technické a organizačné opatrenia na zaručenie dôvernosti a aby sme v maximálnej možnej miere zabránili zmenám alebo stratám údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim. Vedzte, že všetky osoby, ktoré majú prístup k týmto osobným údajom, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a môže byť proti nim vedené disciplinárne konanie a/alebo uplatnené iné sankcie v prípade, že si neplní svoje záväzky.

  Vaše osobné údaje sú ukladané v rámci Európskej únie (Írsko a Nemecko). V súlade so záväzkami GDPR a obchodnými potrebami sme sa rozhodli vytvoriť svoj vlastný nástroj na správu pohľadávok.

 11. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

  Teraz, keď viete, čo sa stane s osobnými údajmi, ktoré nám zverujete, ponúkame vám popis rôznych práv, ktoré si môžete uplatniť. Je ich 6:

  • Právo na prístup
   : možnosť žiadať, aby vám bol poskytnutý celý obsah osobných údajov, ktoré nám poskytli,
  • Právo na opravu
   : možnosť požiadať o opravu svojich osobných údajov pre prípad, že by boli nepresné.
  • Právo namietať
   : možnosť namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z legitímnych dôvodov a pre niektoré účely uvedené pri ich zbieraní. Môžete napr. požiadať, aby vaše osobné údaje už neboli zahrnuté do hromadného zasielania (čo aktuálne nie je prípad spoločnosti AirRefund).
  • Právo na prenosnosť
   : možnosť prijímania osobných údajov prenášaných v štruktúrovanej podobe, bežne používaných a strojovo čitateľných a prenos týchto údajov na iný subjekt za účelom spracovania
  • Právo na vymazanie, „právo byť zabudnutý“
   : možnosť požiadať o vymazanie svojich osobných údajov čo najskôr, ak (i) táto úprava nie je nutná na uvedený účel/uvedené účely (pozri otázku 5), (ii) súhlas bol stiahnutý (pozri otázku 7), (iii) osoba namietala spracovaniu, (iv) spracovanie je protizákonné, (v) zrušenie sa žiada, aby bola naplnená právna povinnosť a (vi) osobné údaje sa týkajú osôb do 16 rokov a boli zozbierané zo sociálnych sietí (pozri otázku 8).
  • Právo na obmedzenie prístupu
   : možnosť obmedziť spracovanie osobných údajov v prípade, že (i) presnosť osobných údajov je sporná po dobu, ktorá nám umožňuje overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracovanie je protizákonné a vy namietate vymazanie a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) už nepotrebujeme spracovávané osobné údaje na vyššie uvedené účely, pre vás sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

  Ktorékoľvek z týchto práv si môžete v spoločnosti AirRefund uplatniť kedykoľvek ako osoba zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov. Každá žiadosť o použitie týchto práv musí byť vykonané prostredníctvom e-mailu a odoslaná na dataprotection@airrefund.com a bude spracovaná do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti.

  Tieto práva sa nemôžu zneužívať, nemôžu sa použiť na predčasné ukončenie nášho splnomocnenia alebo tvrdiť, že sú nepoužiteľné, ak sa spoločnosť rozhodne vás odškodniť priamo na váš bankový účet, aj keď sme vašu žiadosť spracovávali my. V tomto prípade vám hrozí poplatok za predčasné ukončenie.

 12. Niečo k používaniu cookies

  Na zabezpečenie čo najlepšej používateľskej skúsenosti, analýzu trendov a sledovanie vášho používania môžeme používať cookies alebo podobné technológie. Cookies sú malé textové súbory uložené na zariadení používateľa, ktoré sledujú spôsoby využívania a zaznamenávajú preferencie. Naše cookies neobsahujú žiadne informácie, ktoré identifikujú jednotlivcov. Určité informácie uschovávame automaticky pomocou cookies a sledovacích technológií, ako je internetový protokol (IP), typ prehliadača, poskytovateľ internetových služieb, vstupné/výstupné stránky, súbory na našich webových stránkach (ako HTML stránky, ilustrácie), operačný systém, dáta a/alebo údaje prehliadania s cieľom analyzovať globálne trendy a spravovať webové stránky. Používanie cookies môžete kontrolovať samostatne vo svojom prehliadači. Ak sa rozhodnete, že súbory cookies zakážete, môžete tým obmedziť používanie určitých funkcií alebo funkčnosti našich služieb, či našich webových stránok.

ĎALŠIE OTÁZKY? Kontaktujte našich „DPO“

Pre otázky týkajúce sa tejto zmluvy kontaktujte našich pracovníkov poverených ochranou osobných údajov na tejto adrese: DPO@airrefund.com. Vedzte, že žiadna žiadosť súvisiaca s napredovaním vašej žiadosti o odškodné nebude spracovaná prostredníctvom tejto e-mailovej adresy: všetky každý takéýto e-mail budúbude, bohužiaľ, zmazaný bez prenosu.