Air refund

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Na úvod:

Spoločnosť AirRefund SA ( ďalej len AirRefund) je akciová spoločnosť podľa švajčiarskeho práva so základným imaním 200 000 švajčiarskych frankov, zapísaná v obchodnom registri kantónu Ženeva (Švajčiarsko) pod číslom CH-660.0.717.014-3 so sídlom spoločnosti na 7 route de Saint Julien, 1227 Carouge, Ženeva (Švajčiarsko).

Spoločnosť AirRefund poskytuje podporný servis pre cestujúcich, ktorých let bol narušený (oneskorenie o viac ako tri hodiny, zrušenie, odmietnutie nástupu na palubu), a to priateľským riešením ich nároku na odškodné, najmä na základe tohto nariadenia (ďalej len „služba“). Spoločnosť AirRefund neponúka právne služby ani právne poradenstvo. Ak je potrebný zásah právnika, spoločnosť AirRefund uvedie dotknutú osobu do kontaktu s právnym zástupcom, ktorý bude cestujúceho pred súdmi zastupovať.

Cestujúci, ktorí chcú využívať túto službu, elektronicky podpíšu výhradné splnomocnenie podľa článkov 394 a nasl. švajčiarskeho kódexu záväzkov, ktorý má rovnakú právnu silu ako zmluva so spoločnosťou AirRefund (ďalej len „splnomocnenie“). Podpisom objednávky zákazník uznáva, že si prečítal a akceptoval tieto zmluvné podmienky, ktorými sa riadia práva a povinnosti každej zo strán za podmienok uvedených nižšie.

Definície

1) V ČOM SPOČÍVAJÚ JEDNOTLIVÉ KROKY POSKYTOVANIA SLUŽBY?

 • Oprávnenosť nároku

 • Cestujúci, ktorého let bol narušený, podáva žiadosť na jednej zo stránok spoločnosti AirRefund (www.airrefund.com alebo niektorej z jeho variant – mini stránky spoluvedené pod jej značkou) a poskytuje dokumenty potrebné pre žiadosť o odškodnenie (cestovný doklad a doklad totožnosti). Ak spoločnosť AirRefund zistí, že žiadosť je prípustná, a teda oprávnená podľa tohto nariadenia, cestujúcemu sa navrhne podpísanie splnomocnenia

 • Podpísanie splnomocnenia a lehota na odstúpenie od zmluvy

 • Podpísanie splnomocnenia sa uskutoční elektronickými dvojitým kliknutím (dvojité potvrdenie zmluvy).
  Spoločnosť AirRefund zaručuje, že elektronický podpis splnomocnenia spĺňa požiadavky európskej smernice č. 1999/93/ES.

  Cestujúci, ktorý podpíše splnomocnenia (ďalej len „zákazník“), má k dispozícii lehotu štrnástich (14) kalendárnych dní na uplatnenie si svojho práva na odstúpenie od zmluvy, a to bez zdôvodnenia alebo sankcie prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou adresovanému sídlu spoločnosti AirRefund. Táto lehota plynie odo dňa podpísania splnomocnenia. Po uplynutí tejto lehoty na odstúpenie od zmluvy bude akýkoľvek zánik splnomocnenia zákazníkom spoplatnený výškou provízie stanovenej v splnomocnení.

  Zákazník vyhlasuje, že je právne spôsobilý podpísať splnomocnenie, a to buď vo svojom mene alebo za zastupovanú osobu.

 • Činnosť spoločnosti AirRefund

 • Podpísanie splnomocnenia oprávňuje spoločnosť AirRefund k začatiu priateľského vymáhania pohľadávok od prepravcu počas obdobia trvajúceho tri (3) mesiace.

  Ak priateľské vymáhanie neprinesie uspokojivý výsledok, spoločnosť AirRefund sa môže rozhodnúť, že podá reklamáciu u národného orgánu oprávneného na riešenie sťažností podľa nariadenia. Spoločnosť AirRefund sa zaväzuje informovať zákazníka.

  Ak tieto kroky neviedli k uspokojivému výsledku, spoločnosť AirRefund môže ponúknuť zákazníkovi stretnutie s právnym zástupcom svojej partnerskej siete, ktorý bude pokračovať v jeho žiadosti o odškodnenie a začne s vymáhaním pohľadávky pred začatím súdneho konania a/alebo sporu za predpokladu, že žiadosť zákazníka bola schválená spoločnosťou AirRefund a právnym poradcom ako dostatočná na to, aby bolo možné začať súdne konanie. Ak sa zákazník rozhodne, že splnomocní právneho poradcu, ktorý mu bol navrhnutý, spoločnosť AirRefund znáša právne náklady a svoju províziu si bude účtovať iba v prípade úspechu na súde. V opačnom prípade má zákazník právo splnomocniť na svoje náklady hociktorého advokáta.

  Spoločnosť AirRefund si vyhradzuje právo službu kedykoľvek ukonči, ak sa domnieva, že žiadosť zákazníka je nesprávna, neúplná alebo nespôsobilá.

  2) Z akých dôvodov môže splnomocnenie skončiť?

  Splnomocnenie skončí:

 • V prípade úspechu, teda v prípade, ak sa dopravca zaviaže odškodniť zákazníka a minima do výšky náhrady škody podľa článku 7 Nariadenia či na základe platnej judikatúry. Splnomocnenie uplynie dňom, kedy je zákazníkovi vyplatené odškodné po odpočítaní provízie spoločnosti AirRefund. V prípade, ak prepravca vyplatí celé plnenie na bankový účet zákazníka alebo mu priamo poukáže nepeňažnú náhradu (aktívum, poukážka, tovar, služby, vernostné body), splnomocnenie zostáva v platnosti dovtedy, kým zákazník nevyplatí províziu spoločnosti AirRefund,

 • Ak prepravca v prípade neúspechu odmietne odškodniť zákazníka s odvolávaním sa na okolnosti, ktoré viedli k neúspechu žiadosti, ale bez obmedzenia sa na mimoriadne okolnosti, nepriaznivého rozhodnutia súdu alebo bankrotu prepravcu. Spoločnosť AirRefund si vyhradzuje právo posúdiť pravdivosť okolností uvedených prepravcom. Splnomocnenie zaniká, keď sa spoločnosť AirRefund vzdá svojho poslania. Zákazník je o tom upozornený akýmikoľvek prostriedkami a zánik splnomocnenia nadobúda účinnosť dňom odoslania oznámenia. Spoločnosť AirRefund znáša všetky vopred vynaložené náklady.

 • Splnomocnenie taktiež automaticky zaniká v prípade, ak si niektorá zo zmluvných strán neplní ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa týchto všeobecných podmienok predaja.

  3) Aké sú naše záväzky?

  Spoločnosť AirRefund za zaväzuje:

 • vynaložiť všetko úsilie, aby vykonala úlohy, ktoré jej zveril zákazník a poskytovať svoje služby s náležitou starostlivosťou a lojálnosťou v súlade s platnými predpismi,

 • usilovať sa dosiahnuť odškodnenie zákazníka priateľským spôsobom,

 • prijímať odškodnenie za zákazníka na osobitný účet vedený len na prijímanie finančných prostriedkov pre cestujúcich a mať uzatvorené poistenie profesionálnej zodpovednosti s renomovanou poisťovňou,

 • informovať zákazníka o všetkých významných posunoch žiadosti a hlásiť mu svoje poslanie a spracovanie na jeho žiadosť, pričom spoločnosť AirRefund zostáva vlastníkom všetkých práv duševného vlastníctva v rámci štúdií, šablón, mailov a obsahu webovej stránky www.airrefund.com a jej variácií, vykonaných aj na žiadosť zákazníka ako súčasť poskytovania služby. Zákazník má zakázané akékoľvek rozmnožovanie, využívanie a oznamovanie týchto skutočností bez písomného súhlasu spoločnosti AirRefund,

 • prevziať plnú zodpovednosť za poplatky pri kompenzácii zákazníkov a účtovať im svoju províziu iba v prípade úspechu (v medziach ustanovení o predčasnom ukončení splnomocnenia zo strany zákazníka).

 • Služby spoločnosti AirRefund podliehajú v zásade povinnosti prostriedkov a so zákazníkom je uzatvorené splnomocnenie bez záruky výsledkov. Zodpovednosť spoločnosti AirRefund nie je dotknutá v prípade neúspechu, pokiaľ za chybu priamo nezodpovedá spoločnosť AirRefund.

  4) Aké sú vaše povinnosti zákazníka?

  Zákazník sa zaväzuje:

 • informovať spoločnosť AirRefund o každom kroku uskutočnenom voči prepravcovi v súvislosti s narušeným letom pred podpisom splnomocnenia,

 • zveriť spoločnosti AirRefund istú a skutočnú žiadosť o odškodné podloženú pravými dokladmi, ktoré nie sú skrátené alebo sfalšované, a ktoré poskytujú objektívne a úprimný pohľad na narušenie,

 • rešpektovať výlučnú povahu splnomocnenia a nezveriť svoju žiadosť iným agentúram alebo firmám ponúkajúcim rovnaké služby ako poskytuje spoločnosť AirRefund a po podpísaní splnomocnenia nekontaktovať priamo kontaktovať prepravcu,

 • spolupracovať so spoločnosťou AirRefund a predložiť jej všetky podporné dokumenty a akékoľvek nové informácie, ktoré môžu mať vplyv na žiadosť o odškodné, vrátane a bez obmedzenia priamej komunikácie s prepravcom pred alebo po podpísaní splnomocnenia,

 • spolupracovať so spoločnosťou AirRefund odpovedaním na rôzne otázky, ktoré jej môžu byť položené, ak zákazník neodpovie na viac ako tri po sebe nasledujúce e-maily a/alebo po dobu dlhšiu ako tri mesiace, môže to mať za následok ukončenie splnomocnenia z dôvodov na strane zákazníka,

 • vyplatiť spoločnosti AirRefund províziu v prípade, že prepravca vyplatil odškodnenie priamo zákazníkovi po podpísaní splnomocnenia.

 • Akékoľvek porušenie niektorej z týchto povinností má za následok účtovanie nákladov zákazníkovi podľa bodu „6) Aké poplatky budem ako zákazník musieť znášať?“ týchto všeobecných obchodných podmienok.

  5) Ako nás vyplatiť?

  Spoločnosť AirRefund nedostane žiadnu províziu a znáša náklady konania o odškodnenie v prípade, ak zákazník nezískal kompenzáciu v dôsledku nesplnenia si svojich povinností.
  Spoločnosť AirRefund v prípade úspechu zhromaždí v mene a na účet zákazníka sumu pridelenú prepravcom na svojom bankovom účte špeciálne zriadenom na získavanie finančných prostriedkov pasažierov. Spoločnosť AirRefund vyplatí zákazníkovi splatnú sumu, t. j. celkovú sumu odškodného zníženého o províziu spoločnosti AirRefund prevodom na bankový účet, ktorý jej bol oznámený.
  Osobité prípady:

 • V prípade, že prepravca neposkytne zákazníkovi kompenzáciu v hotovosti, ale napr. prostredníctvom tovaru, služieb, aktív, cestovných poukazov alebo vernostných bodov, provízia spoločnosti AirRefund sa vypočíta podľa skutočnej výšku náhrady v naturáliách. Zákazník bude musieť zaplatiť spoločnosti AirRefund provízie v hotovosti prevodom na jej bankový účtu, ktorého podrobnosti mu budú oznámené.

 • V prípade, že dopravca poskytne náhradu priamo zákazníkovi, ten sa zaväzuje o tom okamžite informovať spoločnosť AirRefund a čo najskôr jej vyplatiť províziu na bankový účet, ktorého podrobnosti mu budú oznámené. Zákazník si je vedomý skutočnosti, že akákoľvek suma poskytnutá prepravcom po podpise splnomocnenia sa považuje za úspech služby poskytnutej spoločnosťou AirRefund, za ktorú spoločnosti prislúcha provízia. Ak zákazník nevyplatí dlžnú sumu do pätnástich (15) kalendárnych dní, bude mu účtovaná pokuta vo výške 20 eur a oddelenie podnikne potrebné kroky na vymáhanie dlžnej sumy. V prípade, ak zákazník nebude spolupracovať, spoločnosť AirRefund bude nútená podniknúť právne kroky, ktorých náklady budú hradené zákazníkom.

 • Všetky prípadné bankové alebo výmenné poplatky týkajúce sa získaného poistného plnenia budú účtované zákazníkovi.

  6) Aké poplatky budem musieť ako zákazník znášať?

  S odkazom na tento článok budú zákazníkovi účtované výdavky vo výške provízie, ako je uvedené v splnomocnení.

  7) Sú moje osobné údaje chránené?

  Spoločnosť AirRefund sa zaväzuje zaobchádzať s osobnými údajmi v súlade s povinnosťou ochrany osobných údajov vo Švajčiarsku ako aj na európskej úrovni, najmä s ohľadom na všeobecné nariadenie č. 2016/679 o ochrane osobných údajov. Tieto povinnosti sú podrobne uvedené v politike ochrany osobných údajov spoločnosti AirRefund, ktoré sú k dispozícii na jej internetovej stránke na nasledovnej adrese: Zásady ochrany osobných údajov

  8) A v prípade sporu?

  Tieto všeobecné obchodné podmienky a z nich vyplývajúce operácií sa riadia švajčiarskym právom a sú písané vo francúzštine. V prípade nezrovnalostí medzi rôznymi prekladmi týchto všeobecných podmienok bude francúzska verzia slúžiť ako referencia.

  Akýkoľvek spor, ktorý môže vyplývať z týchto podmienok, a to najmä s ohľadom na ich platnosť, výklad alebo vykonávanie, bude riešený pokiaľ možno priateľsky medzi stranami. V prípade, ak nedôjde k zmieru, budú spor riešiť príslušné súdy v rámci všeobecných právnych podmienok.

  9) Rôzne ustanovenia

 • Oddeliteľnosť ustanovení:

 • Pokiaľ niektoré z ustanovení tejto zmluvy bude uznané za neplatné alebo nevymáhateľné, alebo bude podliehať prehodnoteniu zo strany súdu, takéto ustanovenie sa nebude brať do úvahy a ostatné ustanovenia budú naďalej účinné.

 • Zrieknutie sa práv:

 • Ak si niektorá zo zmluvných strán neuplatní svoje právo, sankciu alebo odvolanie podľa tohto zákona, v žiadnom prípade sa to nepovažuje za zrieknutie sa výkonu tohto práva, sankcie alebo odvolania.

  Verzia zo dňa 20/03/2019